Stichting Bildts Aigene

Sponsor fan de Golf fan Onrust is 't Aldert Cuperus Bildtse-Geskidenisfôns.

Dut fôns is destiids deur Stichting Ons Bildt, nou Stichting Bildts Aigene, in 2012 in 't leven roepen foor spesjale publikasys, restaurasys of aktiviteiten angaande de Bildtse geskidenis.

 

Kommissy WHBD2022 is och soa blij en dankber met de sponsoring fan 't lAldert Cuperusfôns foor ôns Lokasytheater 'Golf fan Onrust'.